Vidaus tvarkos taisyklės

NACIONALINIO MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTOVIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – Institutas) vidaus tvarką, kurios tikslas – nustatyti Instituto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesio taisykles, bendraujant su asmenimis, kurie kreipiasi į įstaigą, kad gerėtų Instituto valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei visuomenės santykiai.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Instituto direktorius.

4. Instituto uždaviniai, funkcijos, pagrindiniai darbo organizavimo principai nustatyti Instituto nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. B1-300 „Dėl Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu sąlygų patvirtinimo ir Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pavadinimo pakeitimo” (Žin., 2008, Nr. 63-2407), Instituto struktūrinių padalinių nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

5. Instituto valstybės tarnautojų pareigas nustato pareigybių aprašymai, kitų darbuotojų – darbo sutartys ir pareigybių aprašymai. Darbuotojui sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutartyje numatytų sąlygų.

6. Asmuo, priimamas į Institutą, supažindinamas su Instituto nuostatais, šiomis Taisyklėmis, pareigybės aprašymu, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Instituto kokybės sistema.

 

II. PAGRINDINĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAREIGOS

7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:

7.1. laiku ir stropiai vykdyti pavestas užduotis, dirbti iniciatyviai ir kompetentingai, produktyviai išnaudoti darbo laiką;

7.2. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai;

7.3. prižiūrėti savo darbo vietą, racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius, laikytis dokumentų ir materialinių vertybių saugojimo tvarkos;

7.4. nuolat rūpintis savo profesinės kvalifikacijos kėlimu;

7.5. darbo metu nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių ar toksinių medžiagų.

7.6. valstybės tarnautojo pažymėjimą ar darbo pažymėjimą laikyti darbo vietoje, o darbo metu neesant darbo vietoje - nešiotis su savimi. Instituto darbuotojų, priimtų dirbti pagal darbo sutartį, darbo pažymėjimai galioja darbo sutarties laikotarpiu.

 

III. PAGRINDINĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS

8. Administracija privalo:

8.1. organizuoti darbą taip, kad kiekvienas dirbtų pagal savo išsimokslinimą ir kvalifikaciją, turėtų savo darbo vietą, būtų laiku supažindinamas su jam pavestu darbu ir kitomis užduotimis, sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

8.2. sudaryti sąlygas diegti darbe naujausius mokslo, technikos bei darbo organizavimo pasiekimus;

8.3. kelti darbuotojų suinteresuotumą darbo rezultatais, nustatytu laiku mokėti darbo užmokestį;

8.4. užtikrinti darbo drausmę;

8.5. sudaryti sąlygas valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijai kelti.

 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Institute nustatyto darbo laiko režimo.

10. Darbo laikas Institute nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593, 2005, Nr. 97-3637, 2006, Nr. 88-3461, 2007, Nr. 17-641) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 760 „Dėl valstybinės veterinarijos tarnybos veterinarijos laboratorijų ir kitų padalinių darbuotojų, kuriems nustatoma sutrumpinta 7 valandų darbo dienos trukmė (35 valandos per savaitę), sąrašo patvirtinimo“. Atskiruose padaliniuose ir atskiriems valstybės tarnautojams ar darbuotojams Instituto direktorius gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus.

11. Institute nustatyta penkių dienų (40 valandų) trukmės darbo savaitė. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirbama nuo 8.00 val. iki 17.00 val., o penktadienį - nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Darbuotojams, kuriems nustatyta 7 valandų darbo dienos trukmė (35 valandos per savaitę), darbo laikas pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val., o penktadienį - nuo 8.00 val. iki 14.45 val. Pietų pertrauka yra 45 minutės nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

12. Pietų pertrauka į darbo laiką neįskaitoma, esant reikalui, pietų pertrauka gali būti ir kitu laiku.

13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsižvelgiant į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę per dieną daryti trumpalaikes pertraukas.

14. Kasdieninio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės.

15. Savaitės nepertraukiamasis poilsis turi trukti ne mažiau kaip trisdešimt penkias valandas.

16. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Institute nedirbama ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnyje nustatytomis švenčių dienomis.

17. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai. Kiekvieno mėnesio pabaigoje darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami Finansų skyriui.

18. Instituto direktoriaus įsakymu, valstybės tarnautojui ar darbuotojui raštu sutikus, gali būti pavesta dirbti pareigybės aprašyme nenurodytą darbą, atsiradusį dėl laikinai nesančio kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo.

19. Jeigu valstybės tarnautojas ar darbuotojas, tiesiogiai atsakingas už jam pavestą darbą, negali vienas atlikti to darbo, jis gali pasitelkti savo bendradarbius, kurie geranoriškai pagal savo kompetenciją (sugebėjimus) padeda.

20. Darbo metu draudžiama atitraukti darbuotojus nuo jų pagrindinio darbo atlikti visuomenines pareigas (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus), rengti su darbu nesusijusius renginius.

21. Kasmetinių atostogų suteikimo eilė sudaroma kiekvieniems kalendoriniams metams. Atostogų laikas nustatomas šalių susitarimu. Instituto skyrių vedėjai iki vasario 1 dienos pateikia skyriaus darbuotojų atostogų grafiką Teisės ir personalo skyriaus darbuotojui, atsakingam už atostogų grafiko sudarymą, kuris iki kovo 1 d. parengia bendrą įstaigos darbuotojų atostogų grafiką. Atostogų grafikas tvirtinamas direktoriaus įsakymu. Patvirtintas įstaigos darbuotojų atostogų grafikas paskelbiamas visiems darbuotojams.

 

V. DARBO APMOKĖJIMAS

22. Kiekvieno valstybės tarnautojo ir darbuotojo darbo užmokestis nustatomas Instituto direktoriaus įsakymu, vadovaujantis darbo užmokestį reglamentuojančiais teisės aktais.

23. Priedai ir priemokos valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokami Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Už viršvalandinį darbą mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Viršvalandiniais darbais nelaikomi tie darbai, kuriuos darbuotojas savo iniciatyva dirba pasibaigus darbo dienai.

25. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį, o jeigu yra valstybės tarnautojo ar darbuotojo raštiškas prašymas, kartą per mėnesį, pervedant darbo užmokestį į valstybės tarnautojo ar darbuotojo nurodytą sąskaitą banke.

26. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokymosi atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos nustatomos šalių susitarimu.

Papildyta nauju skyriumi: Nr. 1A-15, 2017-02-28

VI skyrius neteko galios nuo 2022-02-28

 

VII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

42. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus. Siekiant apsaugoti nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai, laboratorinius tyrimus atliekantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi dėvėti asmenines apsaugos priemones. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimo darbe ir darbuotojų aprūpinimo jomis reikalavimus nustato asmeninių apsaugos priemonių išdavimo ir naudojimo Institute taisyklės.

43. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Institutui arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

44. Instituto direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 40 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

VIII. ELGESIO REIKALAVIMAI

45. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Institutą, kuriame dirba.

46. Institute turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

47. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kalbėdamas tarnybiniu telefonu, turi laikytis šių taisyklių: - pakelti ragelį prieš trečią skambutį; - prisistatyti skambinančiajam, pasakydamas įstaigos (skyriaus) pavadinimą ir savo pavardę; - atidžiai išklausyti asmenį, prireikus paprašyti patikslinti prašymo esmę; - aiškiai ir tiksliai (be komentarų ir interpretacijos) atsakyti į klausimus; - atsakyti iš karto į paklausimą, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti – pateikti tikslią informaciją apie kitą kontaktinį asmenį bei jo telefono numerį; - ramiai kalbantis, mandagiai atsisveikinti.

48. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, reikšti neigiamas emocijas kito asmens atžvilgiu.

49. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

IX. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

50. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

51. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

53. Visi Instituto karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.

54. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Instituto interneto tinklalapyje.

___________________________

 

_________________________________________________

Pakeitimai:

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2023-12-29 įsakymas Nr. 1A-90

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2022-02-28 įsakymas Nr. 1A-44

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2021-01-14 įsakymas Nr. 1A-4

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2020-01-31 įsakymas Nr. 1A-21

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2019-12-31 įsakymas Nr. 1A-121

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2018-09-28 įsakymas Nr. 1A-86

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2017-02-28 įsakymas Nr. 1A-15

Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo direktoriaus 2009 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 1A-1 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-18