Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2023-01-19 įsakymu Nr. 1A-4 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto antikorupcijos politikos patvirtinimo patvirtinta Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto antikorupcijos politika ir jos priedai:

1. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaidraus elgesio gairės. Skaidraus elgesio gairės nustato Instituto darbuotojų elgesio principus, kuriais, vykdydami savo pareigas Institute, susidūrę su jiems teikiamomis dovanomis, galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika Institute ar gavus apie tai informacijos, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip elgtis Instituto darbuotojams susidūrus su korupcijos apraiškomis.

2. Lobistinės veiklos priežiūros Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo Institute tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja Instituto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurie pagal pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant, atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos deklaravimo ir šios veiklos priežiūros Institute tvarką.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2021 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1A-49 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų ir neteisėtų dovanų perdavimo, vertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (keitimas) patvirtina dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų ir neteisėtų dovanų perdavimo, vertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarką. Pagal tvarkos aprašą, registruojamos dovanos yra tos, kurios prisikariamos Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto taikomai „0 dovanų” politikai. Ši politika reiškia, kad Institute nepriimamos jokios kitos dovanos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytas išimtis, ir kad visos gautos dovanos yra vertinamos ir registruojamos Institute, nepriklausomai nuo jų vertės.

Instituto darbuotojas gavęs dovaną, nedelsdamas informuojamas tiesioginis vadovas ir užpildęs Dovanos/neteisėtos dovanos priėmimo- perdavimo aktą, ją perduoda vertinti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų ir neteisėtų dovanų vertinimo komisijai (toliau – Komisija). Jei Instituto darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui, informuoti tiesioginį vadovą ir Komisiją.

 

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto antikorupcijos politika įtvirtina  nulinės tolerancijos korupcijai poziciją, apibrėžia priemones, kuriomis valdomos korupcijos rizikos Institute, nustato pagrindinius korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus ir jų laikymosi užtikrinimo gaires.

Antikorupcijos politika Institute įsipareigoja:

  1. nesitaikstyti su neetišku elgesiu, neteisėtomis dovanomis, nepotizmu, interesų konfliktais, kyšininkavimu, papirkimais, prekyba poveikiu, piktnaudžiavimu ir kitomis korupcinėmis nusikalstamomis veikomis ir mažiau pavojingomis korupcijos pasireiškimo formomis.
  2. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų korupcijos prevencijos srityje.

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija

Dovanų/neteisėtų dovanų registravimas

Atnaujinimo data: 2024-03-19