Asmens duomenų apsauga

SĄVOKOS IR NUORODOS

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Reglamentas (ES) 2016/679, BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Asmens duomenys gali būti: vardas, pavardė, asmens kodas, parašas, asmeninė nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas, darbovietė, telefono numeris, el. pašto adresas, elektroniniai laiškai, banko sąskaitos numeris, IP adresas, informacija, susijusi su sveikata, religiniais įsitikinimais, darbdavio rekomendacijos, automobilio valstybinis numeris, artimųjų vardai, pavardės ir t. t.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuriam priklauso asmens duomenys.

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS NACIONALINIAME MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTE

Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (J.Kairiūkščio g. 10, LT-08411, Vilnius, [email protected]), tvarkant asmens duomenis, vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Institute visi asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo ir atskaitomybės principų.

Asmens duomenys tvarkomi tik tada, jeigu yra bent viena iš Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ar 10 straipsnyje įtvirtintų teisėto tvarkymo sąlygų.

Asmens duomenys yra tvarkomi tik tuo tikslu, kuriuo yra renkami. Jeigu asmens duomenys nėra būtini tam, kad būtų pasiektas konkretus tikslas, jie nėra tvarkomi.

Institute taikomos asmens duomenų saugumo užtikrinimo techninės-technologinės, teisinės ir organizacinės priemonės, skirtos apsaugoti Institute tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ir (ar) neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų subjektų teisės Institute įgyvendinamos remiantis "Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute taisyklėmis" (2019-11-19 Nr. 1A-95)

Informaciją apie asmens duomenų apsaugą Institute teikia Duomenų apsaugos pareigūnas.

Informacija apie Institutą:

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldi biudžetinė įstaiga

J. Kairiūkščio g. 10, LT-08411, Vilnius

Tel. (8 5) 278 0470
El. paštas: [email protected]

Informacija apie duomenų apsaugos pareigūną:

J. Kairiūkščio g. 10, LT-08411, Vilnius

Tel. (8 5) 278 0470
El. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-08