Pranešk apie korupciją

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir sudaryti sąlygas pranešti apie pažeidimus Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (Institutas) bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (Įstatymo) reikalavimus, įdiegtas Instituto vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Šis kanalas skirtas informaciją apie pažeidimus teikiantiems asmenims, kuriuos su Institutu sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą arba laisva forma, nurodant, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą laisva forma, turi nurodyti konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, kam buvo pranešta ir ar yra gautas atsakymas, duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti; jei įmanoma, pridėti rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar dokumentus, atskleidžiančius galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

Asmeniui, pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas nepriklausomai nuo to, ar asmuo bus pripažintas pranešėju.

Asmens pagal Įstatymą pateikusio informaciją apie pažeidimą konfidencialumą užtikrina Instituto Maisto vertinimo rizikos skyrius.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą.
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Informuojame, kad asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusi dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Aktualūs teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo”.
 3. Informacijos apie pažeidimus Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute  teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1A-3 „Dėl informacijos apie pažeidimus Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pranešėju laikomas asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Institutui, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija (Lietuvos Respublikos prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

Pažeidimu laikoma Instituto galbūt daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Institutu.  

Įstatymas numato, kad informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 •  pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 •  pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Informaciją apie pažeidimą galima pateikti vienu iš šių būdų:

 1. Tiesiogiai kompetentingam subjektui – Instituto Maisto rizikos vertinimo skyriui, atvykus adresu: J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius, arba šiuo adresu atsiuntus paštu nustatytos ar laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, įdėtą į voką su žyma „Maisto rizikos vertinimo skyriui asmeniškai”.
 2. Atsiunčiant informaciją apie pažeidimą Instituto interneto svetainės rubrikoje „Korupcijos prevencija. Pranešk“nurodytu elektroninio pašto adresu - [email protected].
 3. Asmuo pranešimą apie pažeidimą Institute taip pat gali pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba pateikti pranešimą viešai.

Atnaujinimo data: 2023-10-30