Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

Valstybės tarnautojų 2023 m. veiklos uždaviniai

 

Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys

 • Organizuoti ir koordinuoti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto pasiruošimą Lietuvos metrologijos inspekcijos planuojamam patikrinimui.
 • Pasiruošti Europos Komisijos auditų atlikimui, organizuoti atsakingų įstaigos darbuotojų dalyvavimą 4 audituose.
 • Efektyvinti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir jo teritorinių padalinių veiklą.
 • Organizuoti dokumentų parengimą ir pateikimą VĮ Turto bankas dėl Nacionalinio maisto veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų laboratorijos pastato statybos pradžios patvirtinimo ir techninio projekto parengimo.
 • Organizuoti laboratorinių mėginių temperatūros skaičiavimo skaitmenizavimą, juos pristatant į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą. 

 

Direktoriaus pavaduotojo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Organizuoti ataskaitos Europos maisto saugos tarnybai (Efsa) parengimą, pateikiant zoonozių ir antimikrobinio atsparumo laboratorinių tyrimų duomenis iki 2023 gegužės 26d.
 • Dalyvauti Efsa zoonozių duomenų teikimo tinklo posėdyje.  Atlikti Efsa parengtų rekomendacijų 2023 metams dėl zoonozių duomenų teikimo, analizę, taikyti rekomendacijas praktikoje.
 • Teikti informaciją (užpildant klausimynus) Europos Komisijos atliekamiems auditams, organizuoti dalyvavimą audituose.

 

Direktoriaus pavaduotojo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Parengti ir NMVRVI darbuotojams pravesti mokymus, tema ,,Asmeninės apsaugos priemonės ir jų naudojimas laboratorinėje veikloje“.
 • Pagal tarptautinį, ES ir nacionalinį reglamentavimą parengti ir suderinti NMVRVI atliekų nukenksminimo ir šalinimo vadovą.
 • Parengti ir NMVRVI darbuotojams pravesti mokymus, tema ,,Atliekų nukenksminimas ir šalinimas NMVRVI“.
 • Pagal tarptautinį, ES ir nacionalinį reglamentavimą parengti NMVRVI Biologinės rizikos vertinimo vadovo projektą.

 

Direktoriaus pavaduotojo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Koordinuoti Instituto dalyvavimą Dvynių projekto "Parama Izraeliui suvienodinti maisto saugos teises aktu reikalavimus su ES teises reglamentais" įgyvendinime.
 • Koordinuoti Instituto dalyvavimą mokslinio projekto "Vakcina nuo afrikinio kiaulių maro" įgyvendinime.
 • Koordinuoti Instituto dalyvavimą TATENA techninio bendradarbiavimo projektuose: 1) RER 5025 "Ankstyvo aptikimo ir atsako į galimus prioritetiniu gyvūnu ir zoonozių protrūkius gerinimas“; 2) RER 5027 „Veterinarijos sektoriaus pasirengimo kovojant su besiformuojančiomis ir pasikartojančiomis gyvuliu ir laukiniu gyvūnu ligomis didinimas“.
 • Koordinuoti Instituto dalyvavimą mokslinio projekto "Viena sveikata" įgyvendinime. 

 

Vyriausiojo patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Atlikti 2022 m. Nacinalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituti ir jo teritorinių skyrių pajamų ir išlaidų, materialinių ir žmogiškųjų išteklių bei veiklos analizę.
 • Koordinuoti dokumentų paruošimą ir pateikimą VĮ Turto bankas dėl Nacionalinio maisto veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų laboratorijos pastato statybos pradžios patvirtinimo ir techninio projekto paruošimo.
 • Koordinuoti dokumentų paruošimą ir pateikimą VĮ Turto bankas dėl elektromobilių pakrovimo stotelių įrengimo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto teritorijoje J.Kairiūkščio g.10, Vilnius.
 • Koordinuoti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir jo teritorinių skyrių energetinių sąnaudų taupymo priemonių įgyvendinimą, analizuoti pasiektus rezultatus bei teikti naujus pasiūlymus. 

 

Vyriausiojo patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Suorganizuoti mokymus paslaugų pardavimo srityje.
 • Organizuoti susitikimus su esamais ir potencialiais klientais.
 • Atlikti analizę ir pateikti pasiūlymus dėl kurjerių panaudojimų Instituto logistinėje sistemoje . 

 

Teisės ir personalo skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Organizuoti NMVRVI viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės taisyklių pakeitimą, atsižvelgiant į 2023-01-01 įsigaliojusius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.
 • Organizuoti NMVRVI Asmens duomenų tvarkymo taisyklių parengimą.
 • Organizuoti išėjusių iš darbo 2022 m. darbuotojų klausimynų analizės parengimą.
 • Bendradarbiaujant su Bendrųjų reikalų skyriumi Dokumentų valdymo sistemoje sukurti galimybę rengti, vizuoti ir tvirtinti (pasirašyti) NMVRVI darbuotojų prašymus ir NMVRVI direktoriaus įsakymus. 

 

Teisės ir personalo skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Pakeisti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atliekamų atvirų viešųjų pirkimų sąlygas, atsižvelgiant į 2023-01-01 įsigaliojusius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.
 • Pakeisti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. 1A-66 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių tvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“ atsižvelgiant į 2023-01-01 įsigaliojusius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.
 • Išlaikyti pirkimų specialisto atestaciją.

 

Kokybės vadybos skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Įdiegus LIVS sistemą infekcinių ligų skyriuose, aktualizuoti esamus KVS dokumentus, aprašant elektroninių tyrimų protokolų formavimo ir pateikimo užsakovams tvarką.
 • Bendradarbiaujant su Instituto skyriais iki 2023-12-31 rengti ir teikti trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms klausimynus ir susijusią informaciją.
 • Atlikti pirkimo "Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinės patikros, kalibravimo paslaugų pirkimas" pasiūlymų vertinimą.

 

Kokybės vadybos skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Komunikuojant su Instituto skyriais, užbaigti atliekų tvarkymo proceso įgyvendinimą.
 • Parengti nuo 2018 m. teritorinių skyrių vidaus auditų (vertikalių ir stebėjimo) vykdymo bendrus sąrašus Excel formate.
 • Bendradarbiaujant su Instituto skyriais rengti ir teikti Europos Komisijos vykdomiems auditams informaciją.

 

Finansų skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Organizuoti NBFC parengtų ir pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų analizę ir teikti pasiūlymus ir pastabas.
 • Stiprinti finansų kontrolės sistemos veikimą. Užtikrinti išankstinės finansų kontrolės vykdymą, vertinant viešųjų pirkimų dokumentus, gaunamas PVM sąskaitas faktūras, personalo įsakymus, patikėjimo teise valdomo turto judėjimo dokumentus. Įvertinti finansų kontrolės taisyklių atitikimą pasikeitusiems teisės aktams.
 • Organizuoti Šiaulių ir Telšių teritorinių padalinių kasų darbo organizavimo patobulinimą, įdiegiant banko kortelių skaitytuvus.
 • Organizuoti parengiamuosius darbus, siekiant įvertinti galimybes NMVRVI ilgalaikio turto ir atsargų apskaitai įdiegti brūkšninių kodų technologiją. 

 

Finansų skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Per einamuosius metus organizuoti ir užtikrinti sklandų buhalterinės apskaitos dokumentų teikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
 • Koordinuoti ir vykdyti NBFC parengtų ir pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų analizę, teikti pasiūlymus ir pastabas per 15 dienų, pasibaigus ketvirčiui.
 • Teikti duomenis į VTIPS sistemą už praėjusius metus.

 

Informacijos ir duomenų analizės skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Per einamuosius metus, numatytais terminais, parengti mėnesines, ketvirtines ir metines ataskaitas apie atliktus laboratorinius tyrimus Lietuvos Respublikoje.
 • 2023 I ketvirtį parengti 2022 metų NMVRVI metinę veiklos ataskaitą bei publikuoti Instituto internetinėje svetainėje bei pateikti Valstybinei maisto veterinarijos tarnybai.
 • Per I-II ketvirčius parengti ir pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 2022 metų DNKP įgyvendinimo ataskaitą, pagal Reglamentą (ES) 2019/723), laboratorinių tyrimų duomenys pateikiami pagal vertikalią ir horizontalią taisykles.
 • Per I-II ketvirčius organizuoti, koordinuoti ir atlikti  NMVRVI elektroninio pašto perkėlimo darbus iš Kertinio telekomunikacijų centro į Informacinės visuomenės plėtros komiteto serverius.
 • Per einamuosius metus, numatytais terminais, parengti metines ataskaitas apie atliktus atliktus cheminės taršos laboratorinius tyrimus bei mėnesines ataskaitas apie Afrikinio kiaulių maro laboratorinius tyrimus Lietuvos Respublikoje bei perduoti Europos maisto saugos tarnybai. 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Organizuoti profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą (I-IV ketvirtis).
 • Organizuoti Profesinės rizikos vertinimą darbo vietose ir kenksmingų veiksnių matavimą (I-III ketvirtis).
 • Centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) paslaugų veiksmų plano įgyvendinimas ir bendradarbiavimas su DBSIS paslaugų teikėju, Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės einamųjų metų veiklos užduotys

 • Per 2023 metus organizuoti viešąjį pirkimą ir parengti viešajam pirkimui dokumentus (pirkimo paraišką, pasiteiravimo dėl draudimo, tiekėjų apklausos pažymą) dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir jo teritorinių skyrių tarnybinių automobilių Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo ir kasko draudimų.
 • Per 2023 metų pirmą pusmetį koreguoti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir jo teritorinių skyrių logistikos sistemą, parengti optimaliausius ir sudaryti bei išbandyti naujus maršrutus.
 • Per 2023 metus organizuoti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atrinkto ilgalaikio ir trumpalaikio turto, pripažinto netinkamu naudoti, išvežimą.

 

Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Parengti ir vadovybei pateikti 8 moksliškai pagrįstų nuomonių maisto saugos ir rizikos vertinimo srityje.
 • Per einamuosius metus organizuoti maisto produktų ir jų žaliavų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadų rengimą
 • Organizuoti 2021-2022 m. atliktų riebalų rūgščių trans izomerų maisto produktuose laboratorinių tyrimų duomenų analizę.
 • Parengti NMVRVI korupcijos prevencijos veiksmų planą 2023 m.

 

Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Koordinuoti informacijos Europos maisto saugos tarnybai (EMST) SSD2 elektroninių duomenų teikimo formatu pateikimą apie 2022 m. medžiagų liekanų gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsenos plano įgyvendinimą (veterinarinių vaistų liekanų gyvūniniuose produktuose tyrimų rezultatai, vykdytos kontrolės priemonės)
 • Per einamuosius metus organizuoti ir koordinuoti gyvūninės kilmės maisto produktų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadų rengimą.
 • Per einamuosius metus organizuoti, koordinuoti ir teikti ne mažiau kaip penkis (5) rizikos vertinimus, nuomones bei techninę pagalbą užkrečiamųjų ligų, gyvūnų gerovės, pašarų rizikos vertinimo srityje.
 • Per einamuosius metus organizuoti ir koordinuoti mokslinės informacijos rinkimą bei ne mažiau kaip penkių (5) informacinių straipsnių pateikimą

 

Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Pateikti Europos maisto saugos tarnybai (EMST) SSD2 elektroninių duomenų teikimo formatu informaciją apie 2022 m. medžiagų liekanų gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsenos plano įgyvendinimą (veterinarinių vaistų liekanų gyvūniniuose produktuose tyrimų rezultatai, vykdytos kontrolės priemonės)
 • Per einamuosius metus atlikti ir teikti medžiagų liekanų gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsenos bei pašarų stebėsenos laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimų išvadas
 • Per einamuosius metus parengti ne mažiau kaip du (2) rizikos vertinimus, nuomones bei techninę pagalbą užkrečiamųjų ligų, gyvūnų gerovės, pašarų rizikos vertinimo srityje
 • Per einamuosius metus parengti du (2) visuomenes informavimo straipsnius užkrečiamųjų ligų, gyvūnų gerovės, pašarų rizikos vertinimo srityje

 

Mėginių informacijos valdymo skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Parengti kokybės sistemos procedūrą, aprašančią mėginių pristatymo į NMVRVI sąlygas ir reikalavimus.
 • Suorganizuoti, atlikti apklausą ir sudaryti ne mažiau nei tris mėginių ištyrimo paslaugų su subrangovinėmis laboratorijomis sutartis.
 • Elektroninių protokolų funkcijos įdiegimas NMVRVI.

 

Mėginių informacijos valdymo skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Atlikti vidinius mokymus NMVRVI teritorinių skyrių, maisto ir ne maisto mėginių priėmimų darbuotojams, mėginių priėmimo aspektais.
 • Parengti ataskaitą, kurioje būtų pateikta 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. Vilniaus laboratorijoje ir NMVRVI teritoriniuose skyriuose  savikontrolės tikslais tirtų maisto ir ne maisto mėginių statistinė analizė.
 • Parengti ir įteisinti  mėginių surinkimo ir pristatymo į NMVRVI kokybės sistemos formas.

 

Cheminių tyrimų skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Iki 2023 metų II ketvirčio pabaigos parengti  imunoafininių kolonėlių, kietafazės ekstrakcijos kolonėlių, skysčių bei dujų chromatografinių kolonėlių bei chromatografijai reikalingų priedų ir cheminiams tyrimams naudojamų cheminių reagentų, diagnostinių rinkinių, kolonėlių, stiklo, plastiko ir kitų gaminių pirkimui technines užduotis.
 • 2023 metais iki kiekvieno mėnesio 15 d., parengti ir pateikti ataskaitą Instituto Informacijos ir duomenų analizės skyriui apie cheminių tyrimų skyriuje užregistruotus mėginius ir juose atliktus tyrimus.
 • Dalyvauti atliekant ne mažiau kaip vienos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimą Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymą „Dėl alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo“,  2001 m. gegužės 14 d. Nr. 212.
 • Organizuoti prieinamos literatūros ir metodikų apžvalgą/analizę, kanabinoidų nustatymo kosmetikoje, organizuoti išorinius mokymus darbuotojams dėl kanabinoidų nustatymo kosmetikoje.

 

Cheminių tyrimų skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Atlikti alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestavimą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymą „Dėl alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo“,  2001 m. gegužės 14 d. Nr. 212.
 • Parengti kokybės sistemos procedūrą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/808.
 • Parengti tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų ir pamatinių medžiagų pirkimo dokumentus  2023 metams.
 • Einamųjų metų laikotarpyje parengti ir pateikti kokybės vadybos skyriui ar vadovybei prašomus užpildyti EK, NAB, trečių šalių ar kt. užklausų klausimynus arba teikti nuomonę teisės aktų projektams.

 

Cheminių tyrimų skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Iki 2023-07-01 parengti ir pateikti kasmetinę ataskaitą Europos komisijai apie ištirtus paukštienos mėginius per 2022 m., pagal (EB) Reglamento Nr. 543/2008 18 straipsnio 1 punkto reikalavimus.
 • I-IV ketvirčiais  atlikti ne mažiau dviejų akredituotų metodų patvirtinimų atnaujinimus. Numatyti metodai: LST EN ISO 7208:2009 Nugriebtas pienas, išrūgos ir pasukos. Riebalų kiekio nustatymas. Gravimetrinis metodas. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, III priedas, Q dalis.Pašarai. Chloridų chloro nustatymas.
 • Iki einamojo mėnesio 10 d. parengti praeito mėnesio mėginių, atrinktų pagal 2023 metų valstybinės kontrolės metu atrinktų maisto ir su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų valstybinių mėginių planą,  ataskaitas. Teigiamiems mėginiams (mėginiai neatitinkantys reglamentuojantiems teisės aktams, produkto sertifikatams ar kitiems reikalavimams) išrašyti sąskaitas ir pateikti Finansų skyriaus specialistui.

 

Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Organizuoti ne mažiau 3 mikrobiologinių metodų verifikavimą/ validavimą ar jų papildymą, siekiant įgyvendinti standartų LST EN ISO 16140-3 arba LST EN ISO 13843 reikalavimus.
 • Organizuoti "Techninės neapibrėžties" skaičiuoklės mikrobiologiniams ir bakteriologiniams tyrimų rezultatams  sukūrimą ir įvertinti jos teisingumą bei atitikimą KSP 7.11.3 reikalavimams.
 • Organizuoti "Matricos neapibrėžties" skaičiuoklės mikrobiologiniams ir bakteriologiniams tyrimų rezultatams  sukūrimą ir įvertinti jos teisingumą bei atitikimą KSP 7.11.3 reikalavimams.

 

Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Organizuoti EA-4/09 G:2022 „Juslinių tyrimų laboratorijų akreditacija“ dokumento įdiegimą Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus juslinių tyrimų grupėje.
 • Organizuoti ir  kontroliuoti Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus juslinių tyrimų grupės atrinktų ir apmokytų vertintojų kompetencijos kėlimo praktinių vidinių mokymų vykdymą juslinės analizės srityje.
 • Organizuoti ir kontroliuoti Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus juslinių tyrimų grupėje atliekamo porinio lyginimo testo verifikavimą pagal NMVRVI Kokybės vadovo reikalavimus.

 

Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • NMVRVI Bakteriologinių tyrimų skyriaus duomenų bazės kūrimui paruošti klasyną apie mėginių priėmimą, tyrimų rezultatų suvedimą, ataskaitų kūrimą, protokolų ruošimą, teigiamų rezultatų informacijos pateikimą ir valstybinės stebėsenos duomenų teikimą EFSA duomenų bazei.
 • Per 2023 metus pateikti EFSA‘i  zoonozių (Salmonella spp., Campylobacter spp.) ir sinbiotinių Escherichia  coli paplitimo ir stebimų bakterijų antimikrobinio atsparumo ataskaitą.
 • Per 2023 metus paruošti ataskaitą apie nacionalinės atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AAM) programos vykdymą.
 • Organizuoti susitikimą/mokymus smulkių gyvūnų klinikų darbuotojams apie racianalų AAM naudojimą, klinikinės medžiagos tyrimus, bakterijų paplitimą ir jų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms.
 • Organizuoti viešuosius pirkimus prekių pirkimui ir/ar įrangos remontui.

 

Bakteriologinių tyrimų skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Per 2023 metus revaliduoti skyriuje naudojamus tyrimų metodus.
 • Per 2023 metus peteikti EFSA'i antimikrobinio rezistentiškumo ataskaitą.
 • Per 2023 metus paruošti straipsnį žiniasklaidai /NMVRVI tinklalapiui.
 • Per 2023 m. tęsti darbus dėl duomenų bazės kūrimo, atsižvelgti į pateiktas pastabas ir savo kompetencijos ribose pildyti klasyną apie AAM valstybės stebėsenos ir parazitologijos tyrimams skirtų mėginių priėmimą, tyrimų rezultatų suvedimą, ataskaitų kūrimą, protokolų ruošimą, teigiamų rezultatų informacijos pateikimą ir valstybinės stebėsenos duomenų teikimą EFSA duomenų bazei. Suderinti darbą su IT specialistais.

 

Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Organizuoti skyriaus darbuotojų mokymus ir dalyvavimą tyrimų kokybės tikrinimo programose su ES centrinėmis referentinėmis laboratorijomis ir LSMU VA Patologijos centru skyriaus atliekamų tyrimų srityse.
 • Dalyvauti EFSA organizuojamuose užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų darbo grupės posėdžiuose.
 • Dalyvauti EURL organizuojamuose Nacionalinių referentinių laboratorijų susitikimuose užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų, pašarų tyrimų ir žuvų, moliuskų bei vėžiagyvių ligų srityse.

 

Serologinių tyrimų skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • 2023 metais ruošti mokslinę informaciją, medžiagą straipsniams, dalyvauti konferencijose, seminaruose, CRL pasitarimuose, bendradarbiauti su veterinarijos rizikos vertinimo skyriumi, atliekant rizikos analizę, teikiant moksliškai pagrįstas ir išsamias rizikos vertinimo išvadas.
 • 2023 metų eigoje organizuoti konsultacinius mokymus (su kolegomis iš kitų NMVRVI skyrių) veterinarijos gydytojams apie pastaraisiais metais aktualiausių ir didelius nuostolius nešančių ūkinių gyvūnų ligų situaciją, paplitimą ir laboratorinės diagnostikos galimybes.
 • 2023 metais toliau rinkti ir analizuoti mokslinę literatūrą apie gyvūnų ligų identifikavimą ir serotipavimą molekuliniais tyrimo metodais, įsisavinti ir įdiegti Serologinių tyrimų skyriuje polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodą kitų aktualiausių gyvūnų ligų diagnostikoje.
 • 2023 metų eigoje atlikti papildomus aktualių gyvūnų užkrečiamųjų ligų tyrimus, kaupti ir analizuoti mokslinę informaciją apie šias ligas, rengiant  medžiagą straipsniams.

 

Serologinių tyrimų skyriaus patarėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Metų eigoje organizuoti vidinius mokymus NMVRVI (Vilnius) ir Instituto teritorinių skyrių darbuotojams pagal 2023 metų planą. Parengti mokomąją medžiagą.
 • Dirbti su laboratorinės informacijos valdymo sistema (LIVS), rengti ir teikti Instituto Mėginių informacijos valdymo skyriui pasiūlymus ir pastebėjimus dėl darbo su LIVS ir jos plėtros bei gerinimo.Įsisavinti darbo su LIVS naujoves.
 • 2023 metų eigoje dalyvauti konsultaciniuose mokymuose (galimai, su kolegomis iš kitų NMVRVI skyrių) veterinarijos gydytojams apie pastaraisiais metais aktualiausių ir didelius nuostolius nešančių ūkinių gyvūnų ligų situaciją, paplitimą ir laboratorinės diagnostikos galimybes.
 • 2023 metų eigoje kaupti tyrimų duomenis ir analizuoti mokslinę informaciją apie aktualių gyvūnų užkrečiamųjų ligų tyrimus, rengiant  medžiagą straipsniams, bendradarbiauti su veterinarijos rizikos vertinimo skyriumi, atliekant rizikos analizę, teikiant moksliškai pagrįstas ir išsamias rizikos vertinimo išvadas.
 • Įsisavinti ir įdiegti Serologinių tyrimų skyriuje polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodą aktualiausių gyvūnų ligų diagnostikoje.

 

Virusologinių tyrimų skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Organizuoti ir kontroliuoti skyriaus dalyvavimą ES referentinės klasikinio kiaulių maro (KKM) laboratorijos organizuojamuose   tarplaboratoriniuose  KKM viruso nustatymo tyrimuose pagal patvirtintą  Instituto TKTP 2023 m. planą
 • Organizuoti ir kontroliuoti skyriaus dalyvavimą ES referentinės pasiutligės laboratorijos organizuojamuose   tarplaboratoriniuose  pasiutligės nustatymo diagnostikos tyrimuose pagal patvirtintą  Instituto TKTP 2023 m. planą
 • Organizuoti ir iniciuoti viešuosius pirkimus (VP), pirkimų apklausas pagal planuojamą vykdyti 2023 metais viešųjų pirkimų Instituto patvirtintą planą.

 

Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Ruošti mokslinę informaciją, medžiagą straipsniams, bendradarbiauti su kitais instituto skyriais.
 • Organizuoti ir koordinuoti naujų laboratorinių tyrimų metodų įdiegimą ir įteisinimą.
 • Paruošti technines specifikacijas reagentų, vienkartinių priemonių ir rinkinių pirkimui.
 • Organizuoti molekulinių tyrimų mokymus Vertinimo rodiklis: Suorganizuoti molekulinių tyrimų mokymai instituto darbuotojams.

 

Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Sudaryti 2023 metų skyriaus veiklos planą ir jį įvykdyti.
 • Parengti matavimo priemonių patikros ir kalibravimo grafiką ir organizuoti jo vykdymą.
 • Per einamus metus surinkti duomenis apie mėginius ir atliktus tyrimus ir pateikti Instituto vadovybei.
 • Darbo su dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) įsisavinimas.
 • Organizuoti "atvirų durų dieną"  verslo subjektams. 

 

Telšių teritorinio skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Sudaryti Telšių teritorinio skyriaus einamųjų metų veiklos planą ir organizuoti jo vykdymą.
 • Organizuoti ne mažiau kaip 4-rių metodų validavimą/ verifikavimą ar jų papildymą.
 • Įsisavinti ir pradėti naudoti Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą (DBSIS).

 

Kauno teritorinio skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Sudaryti Kauno teritorinio skyriaus einamųjų metų veiklos planą ir organizuoti jo vykdymą.
 • Organizuoti laboratorinių patalpų praplėtimą, kuriant darbo kambarį pritaikytą atomo absorciniams spektometrams, kuriais bus atliekama tyrimai maisto produktuose, pašaruose ir geriamajame vandenyje.
 • Organizuoti ne mažiau kaip 5-ių metodų validavimą/ verifikavimą ar jų papildymą pagal standarto LST EN ISO 16140-3 reikalavimus.

 

Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjo einamųjų metų veiklos užduotys

 • Parengti Šiaulių teritorinio skyriaus kokybės vadybos sistemos metinius planus 2023 metams, organizuoti jo vykdymą.
 • Einamųjų metų laikotarpyje suorganizuoti 6-ių tyrimų metodų verifikavimą  pagal LST EN ISO 16140-3:2021 standartą.
 • Užtikrinti valstybinės kontrolės metu atrinktų maisto mėginių ir gyvūnų užkrečiamų ligų veterinarinės stebėsenos vykdymą, atliekant numatytus laboratorinius tyrimus ir savalaikį ataskaitų rengimą ir teikimą NMVRVI informacijos ir duomenų analizės skyriui.
 • Įsisavinti darbą su dokumentų valdymo bendrąją informacine sistema  (DBSIS) pirmame metų ketvirtyje.
 • Suorganizuoti "Atvirų durų dieną" regione esantiems verslo subjektams.

Atnaujinimo data: 2024-01-18