INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGOS NUOTATAI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 7 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos 2022 m. sausio 20 d. raštą Nr. (4.1 E) 6K-66 „Dėl kibernetinio saugumo politikos ir jos įgyvendinimo dokumentų projektų derinimo“, 2022 m. vasario 3 d. NMVRVI direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios direktoriaus pareigas įsakymu Nr. 1A-21 patvirtinti šie su  informacinės sistemos sauga susiję dokumentai:

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tvarkomų registrų ir informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tvarkomų registrų ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas

Atnaujinimo data: 2023-10-30