PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-906

 

NACIONALINIO MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – Institutas) yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – Žemės ūkio ministerija) pavaldi ir atskaitinga įstaiga.

2. Institutas yra biudžetinė įstaiga, kurios juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre 190781293, turinti sąskaitą banke, antspaudą su savo pavadinimu, savo simboliką. Instituto buveinės adresas – J. Kairiūkščio g. 10, LT-08411, Vilnius, Lietuvos Respublika.

3. Institutas yra finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Institutas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali turėti, gauti ir kitų lėšų.

4. Instituto savininkė yra Lietuvos valstybė. Instituto savininko teises ir pareigas įgyvendina Žemės ūkio ministerija, kuri:

4.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas;

4.2. nustato Instituto veiklos užduotis;

4.3. gauna iš Instituto ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas bei kitą informaciją, susijusią su Instituto veikla;

4.4. tvirtina Instituto lėšų sąmatas;

4.5. skiria valstybės biudžeto lėšas Institutui išlaikyti;

4.6. pritaria sutarčiai, sudaromai su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba dėl Reglamento (ES) 2017/625 nuostatų įgyvendinimo;

4.7. sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Instituto vieši pranešimai ir kita informacija skelbiami Instituto interneto svetainėje (https://nmvrvi.lt). Teisės aktų nustatytais atvejais Instituto vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

6. Institutas veikia žemės ūkio ministrui ir kitiems ministrams pavestose maisto ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos ir kitose teisės aktuose nustatytose valdymo srityse.

7. Instituto nuostatai keičiami žemės ūkio ministro įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Instituto veiklos tikslai – vykdyti teisės aktuose nustatytas rizikos vertinimo, nacionalinės etaloninės laboratorijos ir oficialiosios laboratorijos funkcijas, atlikti ir plėtoti inovatyvius laboratorinius tyrimus maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos, žuvų ir kitų hidrobiontų, gamtinio vandens ir kitose srityse.

9. Institutas, įgyvendindamas 8 punkte nurodytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

9.1. maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos ir mitybos rizikos vertinimo srityse:

9.1.1. atlieka maisto, geriamojo vandens ir pašarų taršos cheminėmis medžiagomis rizikos vertinimą,

9.1.2. atlieka maisto, geriamojo vandens ir pašarų mikrobiologinės taršos rizikos vertinimą,

9.1.3atlieka maisto, geriamojo vandens ir mitybos rizikos vertinimą,

9.1.4. atlieka maisto ir pašarų su genetiškai modifikuotais organizmais rizikos vertinimą,

9.1.5. atlieka pašarų priedų ir papildų rizikos vertinimą,

9.1.6. atlieka su maistu besiliečiančių medžiagų rizikos vertinimą,

9.1.7. atlieka technologinių procesų įtakos maisto ir pašarų saugai rizikos vertinimą,

9.1.8. atlieka rizikos veiksnių gyvūnų gerovei vertinimą,

9.1.9. atlieka gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir zoonozių sukėlėjų epidemiologinę analizę,

9.1.10. teikia mokslinę ir techninę pagalbą maisto, geriamojo vandens, pašarų saugos ir kokybės ir veterinarijos klausimais,

9.1.11. teikia laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadas, mokslinę nuomonę, paaiškinimus ir pasiūlymus rizikos vertinimo ir valdymo klausimais,

9.1.12. dalyvauja vertinant maisto, geriamojo vandens ir pašarų riziką atitinkamai žmonių ir gyvūnų sveikatai, koordinuoja ekspertų darbą, taip pat dalyvauja moksliniuose komitetuose ir darbo grupėse, tarptautinėse programose ir moksliniuose projektuose,

9.1.13. kaupia, sistemina, analizuoja ir skelbia mokslinę informaciją,

9.1.14. bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, Europos maisto saugos tarnyba ir kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis rizikos vertinimo institucijomis ir įstaigomis, keičiasi su jomis aktualia informacija,

9.1.15teikia socialiniams partneriams ir vartotojams informaciją apie atliktą maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos ir mitybos rizikos vertinimą,

9.1.16rengia rizikos vertinimo metodikas, mokslines nuomones, pasiūlymus maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos ir mitybos klausimais,

9.1.17. teikia siūlymus ir nuomones kompetentingoms institucijoms valstybinės kontrolės ir stebėsenos programų įgyvendinimui,

9.1.18. vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), 6 straipsniu, atlieka rizikos vertinimo funkcijas bei teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas šalies kompetentingoms institucijoms maisto saugos klausimais ir veterinarijos srityje,

9.1.19. atstovauja Lietuvos Respublikos  interesams maisto saugos ir veterinarijos klausimais Europos maisto saugos tarnyboje ir Europos Sąjungos institucijose bei tarptautinėse organizacijose,

9.1.20. vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 36 straipsniu vykdo veiklas Europos maisto saugos tarnybos veiklos srityse.

9.2. vykdo nacionalinės etaloninės laboratorijos funkcijas, nustatytas 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/625), 101 straipsnyjemaisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos srityse; 

9.3. maisto, geriamojo vandens, pašarų saugos ir kokybės ir veterinarinės kontrolės ir kitos oficialios veiklos srityse:

9.3.1. vykdo mėginių, paimtų vykdant oficialią kontrolę ar kitą oficialią veiklą, analizę, tyrimus ar diagnostinius tyrimus, siekdamas įvertinti riziką gyvūnų sveikatai ir gerovei, žmonių sveikatai bei aplinkai, ir kitas oficialiosios laboratorijos funkcijas, nustatytas Reglamento (ES) 2017/625 38 straipsnyje, 

9.3.2. atlieka gyvūnų mėginių bakteriologinius, parazitologinius, patologinius anatominius, histologinius, virusologinius, serologinius ir kitus diagnostinius tyrimus, siekdamas įvertinti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų priežiūros, likvidavimo, kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimą,

9.3.3. atlieka gyvūnų, maisto, geriamojo vandens ir pašarų bei pašarų priedų mėginių fizikinius, cheminius, toksikologinius, mikrobiologinius, radiologinius, juslinius, molekulinius ir kitus tyrimus, reikalingus valstybinei kontrolei vykdyti,

9.3.4. atlieka didžiausios leidžiamosios tam tikrų teršalų koncentracijos maiste tyrimus; farmakologiškai aktyvių medžiagų, kurias leidžiama naudoti kaip veterinarinius vaistus arba kaip pašarų priedus, ir draudžiamų arba neleidžiamų naudoti farmakologiškai aktyvių medžiagų ir jų liekanų tiek maistiniuose gyvūnuose, tiek gyvūniniuose produktuose tyrimus; nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašarams skirtuose produktuose tyrimus,

9.3.5. atlieka pluoštinių kanapių, pluoštinių kanapių gaminių ir tarpinių pluoštinių kanapių produktų mėginių dėl tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) ir kitų kanabinoidų kiekio nustatymo tyrimus,

9.3.6. analizuoja, sistemina laboratorinių tyrimų rezultatus,

9.3.7. teikia mokslines nuomones, rekomendacijas ir išvadas valstybės institucijoms,

9.3.8. teikia nustatyta tvarka laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadas,

9.3.9. rengia ir teikia nustatyta tvarka laboratorinių tyrimų duomenis ir ataskaitas Lietuvos kompetentingoms institucijoms ir Europos maisto saugos tarnybai,

9.3.10. pagal kompetenciją įgyvendina 2022 m. rugsėjo 15 d. Komisijos reglamento (ES) 2022/1616 dėl grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 (toliau – Reglamentas (ES) 2022/1616), nuostatas:

9.3.10.1priima pranešimus dėl grąžinamojo perdirbimo naujoviškų technologijų ir paraiškas suteikti leidimą taikyti atskirą grąžinamojo perdirbimo procesą pagal Reglamento (ES) 2022/1616 10 straipsnio 2 dalyje ir 17 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus,

9.3.10.2. pateikia gautas paraiškas suteikti leidimą taikyti atskirą grąžinamojo perdirbimo procesą pagal Reglamento (ES) 2022/1616 17 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus Europos maisto saugos tarnybai;

9.4. maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos, žuvų ir kitų hidrobiontų bei gamtinio vandens ir kitose srityse:

9.4.1. atlieka gyvūnų, maisto, geriamojo vandens ir pašarų bei pašarų priedų mėginių fizikinius, cheminius, mikrobiologinius, parazitologinius, patologinius anatominius, histologinius, radiologinius, juslinius, molekulinius ir kitus tyrimus pagal asmenų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka,

9.4.2. atlieka žuvų mikrobiologinius, virusologinius ir kitų hidrobiontų bei gamtinio vandens parazitologinius, biocheminius, hidrocheminius ir hidrobiologinius tyrimus pagal asmenų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka,

9.4.3. atlieka pluoštinių kanapių, pluoštinių kanapių gaminių ir tarpinių pluoštinių kanapių produktų mėginių dėl THC ir kitų kanabinoidų kiekio nustatymo tyrimus pagal asmenų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka,

9.4.4. teikia laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadas ir kitas vertinimo paslaugas  asmenims pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Institutas atlieka ir šias funkcijas:

10.1teikia kompetentingoms institucijoms ir ūkio subjektams mokslinę ir techninę pagalbą maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos klausimais;

10.2vykdo pagal kompetenciją informacijos sklaidą ir visuomenės švietimą, dalyvauja rengiant maisto, veterinarijos ir kitų sričių specialistus ir jų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą;

10.3. atlieka pagal kompetenciją rengiamų standartų, techninių sąlygų ir kitų normatyvinių aktų ekspertizę;

10.4. teikia ekspertų paslaugas rizikos vertinimo, nacionalinės etaloninės laboratorijos ir oficialiosios laboratorijos, laboratorinių tyrimų maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos, žuvų ir kitų hidrobiontų, gamtinio vandens ir kitose srityse teisės aktų nustatyta tvarka;

10.5. pagal kompetenciją dalyvauja tiriant vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, geriamojo vandens, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo reikalavimų;

10.6. kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę ir technologinę dokumentaciją ir informaciją, reikalingą Instituto veiklai;

10.7. nustatyta tvarka keičiasi su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis  informacija apie zoonozes ir epidemiologinių tyrimų duomenimis;

10.8. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;

10.9. organizuoja mokymus Lietuvos ir užsienio šalių specialistams rizikos vertinimo, laboratorinio darbo kokybės valdymo ir laboratorinių tyrimų klausimais;

10.10. rengia mokslines publikacijas ir pranešimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos klausimais;

10.11. pagal kompetenciją rengia žemės ūkio ministro įsakymų projektus, teikia Žemės ūkio ministerijai derinti laboratorinių tyrimų kainų apskaičiavimo metodikos, įkainių, normatyvų, normų nustatymo  projektus;

10.12. vykdo maisto tvarkymo subjektų laboratorijų, atliekančių maisto žaliavų, produktų, aplinkos tyrimus, išskyrus laboratorijas, akredituotas šiems tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka, veiklos vertinimą ir kontrolę:

10.13vykdo alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų veiklos vertinimą ir kontrolę;

10.14. vykdo laboratorijų, atliekančių mėsos mėginių, atrinktų valstybinės kontrolės metu, tyrimus dėl trichinelių nustatymo, priežiūrą dėl atitikties Reglamento (ES) Nr. 2017/625 37 straipsnio 4 dalies a, b, c, d punktų reikalavimams ir organizuoja tose laboratorijose dirbančių specialistų kvalifikacijos tikrinimus  teisės aktų nustatyta tvarka;  

10.15konsultuoja laboratorijas, atliekančias atrinktų oficialios kontrolės metu mėginių tyrimus dėl trichinelių nustatymo;

10.16pagal atskirus susitarimus su kompetentingomis institucijomis ar privačiais asmenimis surenka mėginius, paimtus oficialiosios kontrolės ar savikontrolės tikslais;

10.17. pagal kompetenciją vykdo kitas Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

INSTITUTO TEISĖS


11. Institutas, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

11.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją ir dokumentus, kurių reikia maisto ir pašarų saugos ir kokybės, gamtinio vandens saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės rizikos vertinimui atlikti;

11.2. organizuoti ekspertų darbo grupes;

11.3. suderinęs su atitinkamų institucijų vadovais, prireikus pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų atstovus ir specialistus sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas;

11.4. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis Instituto kompetencijos klausimais;

11.5. organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos finansuojamus ir kitus tarptautinius projektus; 

11.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

11.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti;

11.8. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudoti panaudos teise perduotą turtą;

11.9. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.10. nustatyti Instituto teikiamų paslaugų kainas ir šių kainų nustatymo metodikas, išskyrus, kai teisės aktai nustato, kad paslaugų kainas ir kainų nustatymo metodikas tvirtina kitos institucijos;

11.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauti pajamų iš vykdomos veiklos ir kitų šaltinių.

12. Institutas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, žemės ūkio ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

INSTITUTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS


13. Instituto veikla organizuojama vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka Instituto direktoriaus įsakymu patvirtintu metiniu veiklos planu. Instituto metinio veiklos plano projektas derinamas su Žemės ūkio ministerija. Instituto metinis veiklos planas skelbiamas Instituto interneto svetainėje. Instituto metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų stebėsena atliekama teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Instituto administracijos struktūrą tvirtina Instituto direktorius.

15. Institutui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) nustatyta tvarka. Instituto direktorius yra pavaldus, atsakingas ir atskaitingas žemės ūkio ministrui. Žemės ūkio ministras skatina Instituto direktorių, skiria jam tarnybines nuobaudas ir pašalpas.

16. Instituto direktorius yra asmeniškai atsakingas už Instituto veiklos organizavimą. Laikinai nesant Instituto direktoriaus, Instituto direktoriaus pareigas eina žemės ūkio ministro įsakymu paskirtas Instituto direktoriaus pavaduotojas.

17. Instituto direktorius turi pavaduotojų, kuriuos VTĮ nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Instituto direktorius. Instituto direktoriaus pavaduotojai kuruoja Instituto administracijos padalinių veiklą ir yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Instituto direktoriui.

18. Instituto direktorius:

18.1. vadovauja Institutui, sprendžia Instituto kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už jam pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

18.2. leidžia įsakymus ir kitus įsakymais tvirtinamus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

18.3. tvirtina mėginių, paimtų vykdant oficialiąją maisto ir veterinarinę kontrolę ir kitą oficialiąją veiklą,  analizės, tyrimų, diagnostinių tyrimų, rizikos vertinimo, atliktų tyrimų rezultatų vertinimo paslaugų kainų apskaičiavimo metodiką;

18.4. tvirtina Instituto paslaugas, teikiamas vykdant nacionalinės etaloninės laboratorijos įsipareigojimus ir užduotis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 101 straipsnyje, ir oficialiosios laboratorijos pareigas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 38 straipsnyje, bei rizikos vertinimo ir laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo kainas;

18.5. tvirtina Instituto paslaugų, teikiamų vykdant Nuostatų 9.4 papunktyje numatytas funkcijas bei atliekant rizikos vertinimą pagal asmenų prašymus, kainų apskaičiavimo metodiką bei šių paslaugų kainas.

18.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Instituto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas ir pašalpas;

18.7. nustato Instituto vidaus darbo tvarką, tvirtina Instituto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus, kitus Instituto vidaus administravimo dokumentus;

18.8. neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų, rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą ir jį tvirtina;

18.9. Instituto vardu pasirašo sutartis (susitarimus);

18.10. pagal kompetenciją atstovauja Institutui kitose valstybės ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose arba suteikia įgaliojimus atstovauti kitiems Instituto valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų;

18.11. organizuoja Instituto metinio veiklos plano, jo įgyvendinimo ataskaitų rengimą ir atlieka jo vykdymo kontrolę;

18.12. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir žemės ūkio ministro įsakymų pavestas funkcijas.

19. Instituto valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Instituto vidaus auditą atlieka Žemės ūkio ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

20. Institute, siekiant darniai ir efektyviai priimti sprendimus ir koordinuoti veiksmus Instituto kompetencijai priskirtais klausimais, gali būti sudaroma patariamoji Instituto direktoriaus institucija. Sprendimą dėl tokios institucijos sudarymo priima žemės ūkio ministras. Patariamoji institucija sudaroma iš Instituto atstovų ir Žemės ūkio ministerijos deleguotų atstovų. Į patariamosios institucijos sudėtį gali būti įtraukiami kitų institucijų ir įstaigų atstovai ir (ar) išorės ekspertai. Sprendimą dėl patariamosios institucijos sudarymo, jos narių skaičiaus, institucinės sudėties, kompetencijos, taip pat sprendimą dėl patariamosios institucijos veiklos nutraukimo priima žemės ūkio ministras. Patariamosios institucijos personalinę sudėtį, suderinęs su žemės ūkio ministru, tvirtina Instituto direktorius.

 

SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Institutas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2024-02-08